Usługi

Przedmiotem mojej dzia┼éalno┼Ťci jest wykonywanie czynno┼Ťci doradztwa podatkowego zgodnie z ustaw─ů z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 86).

Szczegółowy zakres oferowanych usług obejmuje:

Forma pomocy prawnej uzale´┐Żniona jest od Pa´┐Żstwa wymaga´┐Ż i rodzaju rozwi´┐Żzywanych problem´┐Żw. Efektem podj´┐Żtych czynno´┐Żci doradztwa podatkowego mo´┐Że by´┐Ż zatem obszerna opinia podatkowa, jak i kr´┐Żtkie pisemne konsultacje w zakresie bie´┐Ż´┐Żcych drobnych problem´┐Żw, a tak´┐Że konsultacje ustne. Reprezentowanie podatnika w post´┐Żpowaniu przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej obejmuje pomoc w sporz´┐Żdzeniu wyja´┐Żnie´┐Ż i obs´┐Żugi post´┐Żpowania oraz czynno´┐Żci podejmowane w imieniu podatnika na poszczeg´┐Żlnych etapach post´┐Żpowania podatkowego, w tym sporz´┐Żdzenie zastrze´┐Że´┐Ż do protoko´┐Ż´┐Żw z kontroli oraz odwo´┐Ża´┐Ż od decyzji podatkowych. Post´┐Żpowanie przez S´┐Żdami Administracyjnymi mo´┐Że ogranicza´┐Ż si´┐Ż do przygotowania projektu skargi, ale mo´┐Że obejmowa´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż reprezentowanie podatnika na rozprawie na podstawie stosownego pe´┐Żnomocnictwa.

Proponuj´┐Ż Pa´┐Żstwu r´┐Żwnie´┐Ż sta´┐Ż´┐Ż wsp´┐Żprac´┐Ż w oparciu o stosown´┐Ż umow´┐Ż. W ramach takiej umowy mog´┐Ż pa´┐Żstwo korzysta´┐Ż ze sta´┐Żego kontaktu z doradc´┐Ż i natychmiast rozwi´┐Żza´┐Ż wszelkie bie´┐Ż´┐Żce problemy zwi´┐Żzane ze stosowaniem prawa podatkowego.